Mamy zaszczyt poinformować, iż wykłady plenarne podczas konferencji zgodzili się wygłosić:

Prof. dr Hans-Jürgen Krumm, Uniwersytet Wiedeński, Austria
Zmiany w obszarze uczenia się i nauczania języków obcych oraz ich konsekwencje dla kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych
Prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik, Uniwersytet Warszawski
Moda, chwyt reklamowy czy konieczność? Rozważania o istocie działań innowacyjnych w edukacji

Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Bernadeta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Innowacyjność w perspektywie badawczej: badania nad akwizycją języka w glottodydaktyce

Prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Innowacyjność w edukacji językowej a profesjonalizm nauczycieli

Prof. UMCS, dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Od elektronicznego portfolio do telewspółpracy – o możliwościach wspomagania kształcenia metodycznego przez nauczanie zdalne na platformie Moodle

Dr hab. Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski
O zmaganiach „tradycji” z „innowacyjnością” na podstawie analizy koncepcji kształcenia obcojęzycznego realizowanej w jednej z warszawskich szkół Montessori

Dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Innowacja na drodze praktycznie użytecznej aplikacji?

Przyczynek na rzecz innowacyjności działań dydaktycznych na przykładzie inkorporacji i adaptacji nowszych wyników badań nad językiem w zakresie mówionej niemczyzny w wybranym kontekście edukacyjnym


Dr hab. Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński

Między tradycją a innowacją – glottodydaktyka polonistyczna wczoraj i dziś
Dr Małgorzata Bielicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Efektywność nauki języka obcego w immersyjnych placówkach edukacyjnych na poziomie przed- i wczesnoszkolnych w Polsce
Program do pobrania
Księga abstraktów PTN Olsztyn 2017

Uczestnikom konferencji umożliwiamy skorzystanie z sieci bezprzewodowej UWM. Dane dostępowe można uzyskać podczas rejestracji w biurze konferencji. 

Zwiedzanie Olsztyna z przewodnikiem: 4 września 2017, godz. 18.30-20.00 
(formularz zgłoszeniowy online )

Konferencji będą towarzyszyły bezpłatne WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

 

6 września 2017 roku, godz. 10.00-12.45, Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie 

godz. 10.00-10.45

mgr Małgorzata Bukowska-Ulatowska 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Tytuł warsztatu: Praca domowa? Hura!

Jednym z tematów wzbudzających kontrowersje w środowisku edukacyjnym jest kwestia zadawania prac domowych. Niektóre systemy oświatowe, nurty pedagogiczne czy pojedyncze szkoły rezygnują z zdań do wykonania po lekcjach, wskazując jako powód m.in. niską efektywność pracy w domu oraz jej nadmierne ingerowanie w życie prywatne uczniów i ich rodzin. Przyglądając się praktykom stosowanym w polskich szkołach, można odnieść wrażenie, że ćwiczenia do wykonania przez ucznia po lekcjach stanowią integralny element naszego systemu oświatowego. Jednocześnie zwraca się uwagę na takie problemy, jak demotywujący charakter zadań, wynikający m.in. z ich schematyzmu. Warsztat umożliwi uczestnikom wymianę opinii na powyższy temat. Jednak ze względu na silne zakorzenienie prac domowych w polskiej kulturze szkolnej, skoncentrujemy się przede wszystkim na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jakie prace domowe z języków obcych proponować, aby przynosiły rzeczywiste korzyści uczącym się? Wychodząc od tradycyjnego ujęcia funkcji i rodzajów prac domowych, zapoznamy się z kilkoma praktycznymi przykładami zadań, które uwzględniają potrzeby współczesnych uczniów. O ile sama praca domowa wpisuje się raczej w tradycyjny obraz szkoły, to już treść oraz forma aktywności proponowanych dzieciom i młodzieży otwiera przestrzeń do myślenia oraz działania innowacyjnego.

godz. 11.00-11.45

dr Beata Rusek

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Tytuł warsztatu: To samo, ale zupełnie inaczej - kreatywne powtórki

 

Jak powszechnie wiadomo, jednym z warunków sukcesu w procesie uczenia się są wielokrotne powtórki wprowadzonego materiału językowego. Tylko wtedy struktury językowe mogą zostać utrwalone i zautomatyzowane. Tymczasem rzeczywistość szkolna pokazuje, że na lekcjach języka obcego głównie wprowadza się nowy materiał. Na utrwalenie i użycie struktur w praktyce często brakuje czasu. Faza ćwiczeń niejednokrotnie ogranicza się do mozolnego uzupełniania ćwiczeń w książce.

Celem warsztatu jest pokazanie, że na lekcji języka obcego może się „coś dziać”. Przedstawione zostaną różnorodne formy pracy, które pozwalają przełamać rutynę na zajęciach a wielokrotne powtórki uczynić ciekawym doświadczeniem. Cechą wspólną przedstawionych form jest aktywizacja każdego uczącego się. Pokazane zostaną możliwości wykorzystania ruchu, elementów ludycznych oraz różnych form interakcji.

godz. 12.00-12.45

mgr Paweł Zbytniewski

Zespół Szkół w Mogilnie

Tytuł warsztatu: Ocenianie kształtujące jako innowacja na lekcjach języków obcych

 

Uczestnicy warsztatu zastanowią się, w jakim stopniu ocenianie kształtujące może być rozumiane jako innowacyjne narzędzie w pracy nauczyciela języka obcego. Na przykładzie autorskiego scenariusza zajęć języka niemieckiego przeprowadzonych w klasie I liceum ogólnokształcącego, wnikliwej analizie zostaną poddane poszczególne ogniwa (fazy) lekcji, uwzględniające zasady oceniania kształtującego. Jej celem będzie próba odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ może mieć ocena kształtująca na ucznia, jego rodziców i samego nauczyciela oraz który element/które elementy oceniania kształtującego można uznać za najbardziej innowacyjny/najbardziej innowacyjne w porównaniu z tradycyjnym ocenianiem stosowanym w polskiej szkole, wyrażanym za pomocą cyfr.

W dalszej części warsztatu uczestnicy podzielą się swoimi refleksjami dotyczącymi oceniania kształtującego na lekcjach języka obcego, koncentrując się przede wszystkim na roli nauczyciela, jaką odgrywa w procesie dydaktycznym. Spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy i dlaczego nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące może nazwać siebie pedagogiem innowacyjnym.

godz. 12.00-12.45

mgr Czesław Kiński / dr Jacek Łagun

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tytuł warsztatu: AKTYWNOŚĆ w PARAch NORMALNA

 

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną techniki podziału uczniów do pracy w parach i grupach podczas nauczania wszystkich umiejętności językowych. Uczestnicy poznają sposoby na wykorzystanie pracy uczniów w grupach, które pomogą im lepiej opanować omawiany materiał językowy, a także pozytywnie wpłyną na rozwój umiejętności interpersonalnych oraz dynamikę grupy.

godz. 10.00-11.30

dr Olga Wrońska

ZSO nr 1 w Gdyni

Tytuł warsztatu: Wprowadzenie do teatru forum

 

Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe techniki A. Boala użyteczne w szkole, a zwłaszcza:

- gry wprowadzające (pozwalają przećwiczyć w sposób równie ludyczny, co skuteczny dowolny komponent języka)

- teatr obrazu (pozwala przełamać barierę językową i wyrazić się w autentyczny sposób nawet uczniom początkującym)

- teatr forum (zastępujący z powodzeniem „dyskusję” na lekcjach, pozwala „rozruszać” nastolatki, zapewnia ich szczere, emocjonalne zaangażowanie)

Formularz zgłoszeniowy dostępny na: https://ptn2017olsztyn.wixsite.com/innowacyjnosc/zgloszenia

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ptnolsztyn2017_warsztaty@uwm.edu.pl

 

Udział nauczycieli w warsztatach jest bezpłatny